Historické centrum města Krupka

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Město Krupka, vzniklé před rokem 1330 v úzké souvislosti s těžbou cínových rud v jeho okolí, představuje jeden z nejlépe dochovaných souborů stavebních památek na české straně Krušných hor. Středověká půdorysná dispozice města, zasazeného do úzkého svažitého údolí, je dosud plně zachována. Největší rozmach zažila Krupka ve druhé polovině 15. století a počátkem 16. století, kdy těžba cínu dosáhla svého maxima. V této době byly postaveny četné hodnotné gotické a renesanční stavby. I přes barokní a pozdější přestavby si gotická a renesanční jádra zachovaly i některé měšťanské domy. V roce 1992 bylo historické centrum Krupky prohlášeno za městskou památkovou zónu.

Hrad Krupka byl založen před rokem 1330 za vlády Jana Lucemburského na vysokém skalním ostrohu nad údolím Krupského potoka k ochraně obchodní stezky do Míšně a krupeckých cínových dolů. V letech 1471–1482 jej tehdejší majitelé Krupky, páni z Koldic, přestavěli na impozantní pozdně gotickou pevnost. Za třicetileté války začal hrad chátrat, ještě v roce 1695 však postavili Šternberkové na hradním nádvoří budovu vrchnostenského horního úřadu. Z původního hradu jsou dnes zachovány obě hradní brány, části bašt, relikt donjonu, část jižní válcové věže a zbytky dalších budov. Areál hradu je volně přístupný, bývalý horní úřad na hradním nádvoří byl upraven na restauraci a hotel.

Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vybudován v letech 1479–1488 na místě staršího gotického kostela, který vznikl již před rokem 1383. Ze staršího kostela se dochoval presbytář umístěný šikmo k lodi nového, pozdně gotického kostela. V letech 1735–1739 byly v kostele vybudovány barokní Svaté schody, které se staly poutním místem. V přilehlé barokní faře z roku 1756 dnes sídlí hasičské muzeum. Ve svahu nad kostelem stojí vysoká dřevěná hranolová zvonice (1490–1493, přestavěná okolo roku 1600), která ohlašovala počátky hornických směn.

K dalším cenným stavbám historického jádra patří gotický kostel sv. Ducha z konce 14. až poloviny 15. století, renesanční kostel sv. Anny (16./17. století) s nástěnnou malbou Martina Luthera, jednou z nejstarších v Čechách, nebo měšťanské domy č. p. 21 (Muzeum Krupka), č. p. 24 a další. V domě č. p. 82 na náměstí se nachází nové Infocentrum hornické krajiny Krupka s expozicí o hornictví.