Hornická krajina Mědník

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Vrch Mědník představuje autentickou hornickou krajinu s výjimečnou koncentrací důlních děl, která názorně dokládají různé postupy průzkumu a těžby železných, měděných a v menší míře i stříbrných rud ze zrudnělých skarnových hornin po dobu 400 let, od poloviny 15. až do poloviny 19. století.

Díky odkrytému terénu a dobré přístupnosti je Mědník unikátním studijním prostorem, kde lze sledovat jednotlivé historické etapy odkrývání ložiska od drobných povrchových odkryvů a průzkumných děl po šachty a štoly s rozsáhlými podzemními dobývkami. Na svazích Mědníku se nacházelo více než 100 šachet a štol, po nichž zde zbyla četná zasutá ústí (pinky) a odvaly hlušiny. Nejcennějším územím z montánně-historického hlediska je na povrchu zhruba stometrové pásmo zdvojených šachet se společnými odvaly na severovýchodním a východním svahu kopce, pocházející pravděpodobně z přelomu 15. a 16. století. Podzemí Mědníku je v současnosti přístupné dvěma historickými štolami s velmi dobře zachovanými doklady ruční ražby a rozšiřování podzemních prostor pomocí metody sázení ohněm od 16. do počátku 19. století.

Kolem roku 1520 bylo na úpatí vrchu založeno horní město Měděnec jako středisko místního hornictví.

Štola Panny Marie Pomocné

Nejdůležitější štolou na Mědníku byla štola Panny Marie Pomocné (Mariahilfstolln), jejíž část je dnes zpřístupněna veřejnosti. Jde o poměrně rozsáhlý systém důlních chodeb různého stáří. Nejstarší, ručně tesané chodby z 16. století se nacházejí zhruba 15 metrů nad úrovní hlavní chodby. Pro veřejnost byla tato štola poprvé zpřístupněna již v letech 1910–1944, kdy bylo možné zhlédnout také dnes již nepřístupnou, tzv. malachitovou jeskyni – rozsáhlou komoru se zelenými a modrými povlaky sekundárních minerálů mědi na stěnách.

Štola Země zaslíbená / Gelobtes Land Stolln

Ústí štoly Země zaslíbená se nachází na jihozápadním svahu Mědníku přímo pod kaplí Nejsvětějšího srdce Páně. V prohlídkové štole, založené pravděpodobně v 17. nebo 18. století, se nacházejí unikátní doklady o historické ruční těžbě a uvolňování horniny pomocí tzv. sázení ohněm.

Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Dominantou Mědníku i širšího okolí je barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie ve tvaru rotundy, kterou v roce 1674 nechal na vrcholu kopce postavit František Julius, vévoda sasko‐lauenburský a tehdejší majitel panství Ostrov, k němuž patřil i Měděnec.