Rybník Filzteich

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Rybník Filzteich byl založen v letech 1483–1485, a jde tak o jednu z nejstarších a zároveň největších báňských nádrží ve schneeberském revíru. Jeho poloha umožňovala zásobovat pohonnou vodou většinu dolů.

Početné sběrné a přívodní vodní příkopy se nacházejí v rozlehlé lesní oblasti západně od rybníku. V těchto místech se dochovaly také stopy starší hornické činnosti, především rýžoviště cínové rudy.

V důsledku protržení hráze v roce 1783 byl rybník následně v letech 1783–1786 upraven, bylo instalováno nové stavidlo a rybník byl vybaven novým přepadem. Nad stavidlem byl postaven dřevěný strážní domek se zařízením pro ovládání stavidla, který byl ve druhé třetině 20. století nahrazen mohutnou kamennou budovou, na níž je nyní umístěna výrazná věž vodní stráže. Přes stavidlo voda procházela klenutou zemní hrází rybníka a vyzděným kanálem tekla do hlavního vodního příkopu. K ústí kanálu vede kamenné schodiště.

Po založení rybníka Filzteich byl vybudován systém umělých vodních příkopů o délce několika kilometrů, který byl později několikrát změněn. Vodní příkopy byly původně většinou překryty prkny, někdy i kamennými deskami a zeminou. Část příkopu, dnes ovšem již nezakrytého, byla obnovena až k dolu Petr a Pavel.

Od roku 1933 slouží rybník Filzteich jako přírodní koupaliště.